Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2017

20:31
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viastonerr stonerr
12:01
7853 b30d 500
Reposted fromdontlookdown dontlookdown viastonerr stonerr
11:59
5968 2588
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viastonerr stonerr
11:59
Każdy po­winien mieć ko­goś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiado­mo jak dziel­ny, cza­sami czu­je się bar­dzo samotny.
— Ernest Hemingway
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viastonerr stonerr
11:58
2570 e6b6
Reposted fromxnothingspecial xnothingspecial viastonerr stonerr

September 27 2017

15:25
8218 ffae 500
Reposted fromMadristas Madristas viakaisza kaisza

September 26 2017

17:52
17:52
2983 5448 500
Reposted fromhagis hagis viastonerr stonerr

September 20 2017

14:13
0597 cfd2 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viaraissa raissa
14:12
14:12

Poznan, Poland
2013
Erik Witsoe

Reposted fromweightless weightless viaraissa raissa
14:12
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromblueberries blueberries viastonerr stonerr

September 16 2017

10:35
9613 44c2 500

September 12 2017

09:03
Your naked body should only belong those who fall in love with your naked soul
— Charlie Chaplin
Reposted frommeeds meeds viastonerr stonerr

September 08 2017

15:34
9543 2f0c

September 06 2017

13:25
There is no need of any competition with anybody. You are yourself, and as you are, you are perfectly good. Accept yourself.
Osho
(via wordsnquotes)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viastonerr stonerr

September 04 2017

11:00
"Słuchaj, muszę ci coś jak najprędzej opowiedzieć".
I ja wiedziałam, że tym jednym zdaniem stawia mnie przed wszystkimi. Dla mnie już do końca życia żadne „kocham cię” nie zastąpi tego „słuchaj, muszę ci coś natychmiast opowie­dzieć”. Zrozumiałam, jak ważne to jest dla niego, gdy przez przypadek, kiedyś przy winie w pubie, byłam świadkiem, jak dyskutował zażarcie z jednym ze swoich kolegów o tym, w któ­rym momencie rozpoczyna się zdrada. Ze zdumieniem słucha­łam, gdy mówił, że zdrada jest dopiero wówczas, gdy zamiast żonie coś ważnego „jako pierwszej osobie pragnie się natych­miast opowiedzieć innej kobiecie”.
Od sześciu lat opowiadał mi wszystko najważniejsze jako pierwszej.
— J.L.W.
Reposted frompremonition premonition viawbrewzasadom wbrewzasadom

August 31 2017

17:06
8224 5750 500
Reposted fromdafil dafil viastonerr stonerr
17:05
Życie co jakiś czas podaruje ci cudowną chwilę. 
Naciesz się nią.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromSkydelan Skydelan viastonerr stonerr
17:05
7988 2c76
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl